Taksäkerhet

Takskydd – Taksäkerhet

Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd m.m. som är avsedda att placeras på tak.

Takskyddet har två funktioner.

  • För att förebygga olyckor genom fall eller halkning på tak som är den mest primära funktionen.
  • För att skydda taket i sig , d.v.s. att tegelpannor eller annat takbeläggningsmaterial inte ska skadas när taket beträds.

Boverkets taksäkerhetsregler förebygger risker för olycksfall när man tar sig upp på tak, förflyttar sig på tak samt arbetar på tak. Avsnitt 8:24 i BBR innehåller särskilda regler om taksäkerhet. Reglernas syfte är att skydda mot fall vid tillträde och förflyttning på tak och vid arbete på ett fast arbetsställe på tak. I reglerna framgår vilka fasta takskyddsanordningar det ska finnas, samt att de ska vara monterade på ett sådant sätt att de håller vid en olyckssituation. Takskyddsanordningarna ska även underhållas så att de inte rostar eller hållfasthetsmässigt försämras.

De säkerhetsåtgärder som arbetsgivaren ska vidta innan arbeten på tak får utföras framgår av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Där finns också angivet vilka regler som gäller för arbetstagaren. Dessa regler gäller oberoende när byggnaden är uppförd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regler om sotningsverksamhet, vilket berör taksäkerheten.

Krav på fasta skyddsanordningar varierar, beroende på när de är uppförda, byggnadens fasadhöjd och taklutning.

En fastighetsägare har många saker att hålla reda på och även skyldigheter att rätta dig efter. Underhåll av fastigheten innefattar inte bara ”vanligt underhåll” som målning, mindre reparationer m.m. utan också att takskyddet kräver underhåll och tillsyn.

Enligt lag är fastighetsägaren skyldig att se till att nödvändiga stegar och glidskydd finns och att de är monterade på ett säkert sätt samt är ordentligt underhållna. En fastighetsägare är ansvarig för att uppstigning och förflyttning på taket kan ske på ett säkert sätt. Enligt arbetsmiljölagen skall alla arbetare ha en säker arbetsplats, även de som arbetar på taket. Ditt hem är sotarens arbetsplats!

Bärläktsteg (taksteg man fäster runt läkten) skall vara typgodkända för att acceptera användningen av dessa och får normalt inte användas om taklutningen överstiger 45°. För att se om ett taksteg eller andra taksäkerhetsprodukter har ett typgodkännande skall det vara försett med märkning bestående av bl.a. boverkets varumärke (ser ut som en eldgaffel). Som kund kan alltid kräva ett typgodkännande eller certifikat på produkterna du köper.

Läs mer på följande länkar för mer detaljerad information om takskydd och taksäkerhet:
Taksäkerhetskommittén – TSK: www.taksakerhet.se

Här följer två exempel på hur takskydd till en villa med högst 4 meters fasadhöjd kan vara utfört. (klicka på bilden för att se den i större format)

Taksäkerheten uppfylls INTE

  • Vid avsaknad av GLIDSKYDD oavsett taklutning.
  • När glidskydd är monterad i hängränna. Hängrännan uppfyller i normalfallet inte kravet på hållfasthet enl. SS 831342 (ca 100 kg).
  • Vid avsaknad av takstege etc. när taklutningen är 6° eller större (1:10).
  • Vid takskyddsanordningar av trä.
  • Vid löst liggande takstege.
  • När fasadstege saknas då fasadhöjd är större än 4,40 meter och invändig tillträdesanordning saknas.
  • När invändig tillträdesanordning saknas då fasadhöjd är större än 8 meter.
  • Vid tillträdesanordning som saknar certifiering, typgodkännande eller annan produktmärkning och är undermåliga (felmonterade, för klen läkt eller infästning, ökad risk för att anordningen inte håller etc.). Jmf AML.