Sotning och Ventilation

Sotning

Kommunen har ansvar för sotning av eldstäder och skorstenar. I Norrköpings kommun har Räddningstjänsten Östra Götaland ansvaret för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Den sotare som kommunen har avtal med kontrollerar, sotar eldstäder och rengör imkanaler från storkök med automatik om man inte aktivt väljer en annan entreprenör.

Vi har INTE avtal med kommunen att utföra den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen.

En kommun får medge att en fastighetsägare själv får utföra sotning på sin egen fastighet om han har kunskap och verktyg att utföra sotningen eller låta en annan sotare med kompetens utföra den. En sådan ansökan görs även det hos Räddningstjänsten Östra Götaland.

Brandskyddskontrollen måste dock utföras av den sotare kommunen har avtal med.

För arbete som inte är myndighetskrav (ex lagstadgad sotning och besiktning av eldstäder) kan man ansöka om ROT-avdrag. T.ex borttagning av kajbo i skorsten och extrasotning utöver den lagstadgade sotningen.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverket.se

Ventilation

Vi utför bl a:

  • Täthetsprovning av hus och lägenheter (vid ex nybyggnation)
  • Läckagemätning av ventilationssystem
  • OVK-besiktningar
  • Injustering av ventilationssystem
  • Filmning/dokumentering med kamera i rökkanaler och ventilationskanaler
  • Fläktservice
  • Filterbyte
  • Aggregatservice
  • Ventilationsrensningar – hela ventilationssystem – kanaler från bad/WC/tvättstuga
  • Rensning av imkanaler från kök med tillhörande fläkt.

För arbete som inte är myndighetskrav (ex lagstadgad sotning och besiktning av eldstäder) kan man ansöka om ROT-avdrag. T.ex. ventilationsrensning och rensning av imkanal i småhus.

 

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för OVK. Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning.

Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes.

Norrköpings Sotning & Ventilation AB har certifierade besiktningsmän med riksbehörighet för OVK-besiktningar.

 

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverket.se